Tin Tức

Điều lệ tổ chức và hoạt động (Sửa đổi, bổ sung ần VI)

Điều lệ tổ chức và hoạt động (Sửa đổi, bổ sung ần VI)

Điều lệ tổ chức và hoạt động (Sửa đổi, bổ sung ần VI) - VLB
Bổ nhiệm miễn nhiệm thành viên HĐQT theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Bổ nhiệm miễn nhiệm thành viên HĐQT theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Bổ nhiệm miễn nhiệm thành viên HĐQT theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 - VLB
Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 - VLB
Thông qua danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020- 2025

Thông qua danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020- 2025

Thông qua danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020- 2025
Bổ nhiệm phó giám đốc Công ty

Bổ nhiệm phó giám đốc Công ty

Bổ nhiệm phó giám đốc Công ty
Tài liệu bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Tài liệu bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Tài liệu bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 - BBCC
Tờ trình miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2023

Tờ trình miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2023

Tờ trình miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2023
Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Quốc Phòng

Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Quốc Phòng

Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Quốc Phòng
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - VLB
Bổ nhiệm 02 phó giám đốc Công ty

Bổ nhiệm 02 phó giám đốc Công ty

Bổ nhiệm 02 phó giám đốc Công ty
Thông báo tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Nghị quyết HĐQT thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Nghị quyết HĐQT thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Nghị quyết HĐQT thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Chat Facebook