Tin Tức

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá 2024

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá 2024

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá - 2024
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thanh lý  -  2024

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thanh lý - 2024

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thanh lý - 2024
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023
Thông báo về việc chấp thuận thay đổi giảm số lượng cổ phiếu của BBCC

Thông báo về việc chấp thuận thay đổi giảm số lượng cổ phiếu của BBCC

Thông báo về việc chấp thuận thay đổi giảm số lượng cổ phiếu của BBCC
Thông báo thay đổi cổ phiếu có quyền biểu quyết

Thông báo thay đổi cổ phiếu có quyền biểu quyết

Thông báo thay đổi cổ phiếu có quyền biểu quyết
Thay đổi giấy phép kinh doanh

Thay đổi giấy phép kinh doanh

Thay đổi giấy phép kinh doanh - VLB
Ký hợp đồng kiềm toán báo cáo tài chính năm 2023

Ký hợp đồng kiềm toán báo cáo tài chính năm 2023

Ký hợp đồng kiềm toán báo cáo tài chính năm 2023 - VLB
Điều lệ tổ chức và hoạt động (Sửa đổi, bổ sung ần VI)

Điều lệ tổ chức và hoạt động (Sửa đổi, bổ sung ần VI)

Điều lệ tổ chức và hoạt động (Sửa đổi, bổ sung ần VI) - VLB
Bổ nhiệm miễn nhiệm thành viên HĐQT theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Bổ nhiệm miễn nhiệm thành viên HĐQT theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Bổ nhiệm miễn nhiệm thành viên HĐQT theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 - VLB
Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 - VLB
Thông qua danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020- 2025

Thông qua danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020- 2025

Thông qua danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020- 2025
Chat Facebook