Tin Tức

Giải trình lợi nhuận sau thuế thay đổi trên 10% quý 2 năm 2022

Giải trình lợi nhuận sau thuế thay đổi trên 10% quý 2 năm 2022

Giải trình lợi nhuận sau thuế thay đổi trên 10% quý 2 năm 2022 (Profit & Los down)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022

Báo cáo tài chính công ty BBCC
Ký hợp đồng kiếm toán báo cáo tài chính năm 2022

Ký hợp đồng kiếm toán báo cáo tài chính năm 2022

Ký hợp đồng kiếm toán báo cáo tài chính năm 2022
Quy chế hướng dẫn tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử

Quy chế hướng dẫn tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử

Quy chế hướng dẫn tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử
Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Phương án phân phối lợn nhuận và chia cổ tức năm 2021, kế hoạch năm 2022; Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Phương án phân phối lợn nhuận và chia cổ tức năm 2021, kế hoạch năm 2022; Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Phương án phân phối lợn nhuận và chia cổ tức năm 2021, kế hoạch năm 2022; Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Nghị quyết HĐQT về việc lùi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Nghị quyết HĐQT về việc lùi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Nghị quyết HĐQT về việc lùi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Chat Facebook