Đại hội đồng Cổ đông

Tài liệu bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Tài liệu bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Tài liệu bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 - BBCC
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - VLB
Thông báo tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Nghị quyết HĐQT thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Nghị quyết HĐQT thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Nghị quyết HĐQT thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Đại hội đồng Cổ đông

Đại hội đồng Cổ đông

Đại hội đồng cổ đông lần I Công ty BBCC
Chat Facebook