Công bố thông tin

Báo cáo Tài chính Quý I/2017

Báo cáo Tài chính Quý I/2017

Báo cáo Tài chính Quý I/2017
Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Để Thực Hiện Quyền Tham Dự ĐHĐ Cổ Đông Thường Niên- 2017

Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Để Thực Hiện Quyền Tham Dự ĐHĐ Cổ Đông Thường Niên- 2017

VV Thông báo Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Để Thực Hiện Quyền Tham Dự ĐHĐ Cổ Đông Thường Niên- 2017
Báo Cáo Thường Niên - BBCC - 2016

Báo Cáo Thường Niên - BBCC - 2016

Báo cáo thường niên của Công ty BBCC năm 2016
Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Công ty

Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Công ty

Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của Công ty
CBTT- về giải thể công ty Cổ phần phát triển đô thị Tam Phước

CBTT- về giải thể công ty Cổ phần phát triển đô thị Tam Phước

Giải thể công ty cổ phần phát triển đô thị Tam phước
Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2016 và giải trình

Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2016 và giải trình

Báo cáo tài chính năm 2016 - BBCC và giải trình
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Nghị quyết kế hoạch sxkd năm 2017
Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (lần đầu) năm 2017

Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (lần đầu) năm 2017

Về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông từ tháng 3 thành tháng 6 năm 2017
Báo Cáo Tài Chính Quý IV/2016

Báo Cáo Tài Chính Quý IV/2016

Báo cáo tình hình tài chính BBCC quý IV năm 2016
Kết quả giao dịch chứng khoán và thay đổi cổ phiếu có quyền biểu quyết

Kết quả giao dịch chứng khoán và thay đổi cổ phiếu có quyền biểu quyết

Kết quả giao dịch chứng khoán và thay đổi cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Chat Facebook