Công bố thông tin

Điều lệ tổ chức và hoạt động (Sửa đổi, bổ sung ần VI)

Điều lệ tổ chức và hoạt động (Sửa đổi, bổ sung ần VI)

Điều lệ tổ chức và hoạt động (Sửa đổi, bổ sung ần VI) - VLB
Bổ nhiệm miễn nhiệm thành viên HĐQT theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Bổ nhiệm miễn nhiệm thành viên HĐQT theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Bổ nhiệm miễn nhiệm thành viên HĐQT theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 - VLB
Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 - VLB
Thông qua danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020- 2025

Thông qua danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020- 2025

Thông qua danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020- 2025
Bổ nhiệm phó giám đốc Công ty

Bổ nhiệm phó giám đốc Công ty

Bổ nhiệm phó giám đốc Công ty
Tờ trình miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2023

Tờ trình miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2023

Tờ trình miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2023
Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Quốc Phòng

Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Quốc Phòng

Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Quốc Phòng
Bổ nhiệm 02 phó giám đốc Công ty

Bổ nhiệm 02 phó giám đốc Công ty

Bổ nhiệm 02 phó giám đốc Công ty
Giải trình lợi nhuận sau thuế thay đổi trên 10% - Quý 1 2023

Giải trình lợi nhuận sau thuế thay đổi trên 10% - Quý 1 2023

Giải trình lợi nhuận sau thuế thay đổi trên 10% - Quý 1 2023 - VLB
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 - BBCC
Báo cáo thường niên năm 2022

Báo cáo thường niên năm 2022

Báo cáo thường niên năm 2022
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết
Chat Facebook